欢迎来到公文汇报网!

2014学习计划考试吧学习计划学习计划学习计划书英语学习计划个人学习计划 编订

时间:2021-04-22 08:14:00 关键词: 学习计划 学习计划 编订 计划书

专业word,可修改

PAGE

PAGE 1

欢迎下载支持

【可编辑文档,多多下载支持】

2014学习计划考试吧学习计划学习计划学习计划书英语学习计划个人学习计划

2014学习计划考试吧学习计划学习计划学习计划书英语学习计划个人学习计划

?§?°?í?(ê?°é)£o2011?§?°?-?§?°?·-?§?°?êé-ó¢ó§?°?-è§?°? ?ü?à

?ü?à ó¢ó? D£?° ?ó?° ? ×÷ μμ ?ü?àê×ò3 - í?D£ - êú - ?·°? - êé3? - êó - ?£?a3? - ó - ì3 - μ?o?

ê×ò3?ê?°éì3Exam8êóê?éì3í3ì£?aêóêμóμμó?°?D

2011?D | 2011? | 2012D | D?à?μ | ?ú?°?D | קê? | 3éè | ·¨?éê? | MBAê?

MPAê? | ?Do

áù | ?°3?ó¢ó? | éìó¢ó? | 1?12ó¢ó? | íD?£ | ? | רר°? | ?úò?±êò? | 2 | GRE GMAT

Dó¢ó? | 3éè?ó¢ó?èy | éêó¢ó? | 1¥ó¢ó? | ?°3?è?ó? | è?ó§?° | ·¨ó? | μ?ó? | o?ó?

úμè?ê? | èí?tê? | ?°3ú | ?¢èíè¤ | ?è¤ | Oracleè¤ | Linuxè¤

?a?aè¤ | Javaè¤

1?± | ±¨1± | ò?DD′óòμ×ê | ?¤èˉ′óòμ×ê | ?ú′óòμ×ê | ·¨ê? | ·¨?é1ê | μ?ó?×ê

±¨?ì?± | ?ìê|×ê | éá1¤×÷ | ía?ú?± | 1ú?êéìê| | ?úμ¥?± | μ¥?¤?± | á÷ê| | ?¤ê|

è?á|×ê?′ | 1üàí×é?ˉê|ê? | êé×ê | D?àí×é?ˉê|ê? | 3?°?רòμ×ê | 1ê|?°òμ?

?Yê± | í±à?-

?àéú×ê | ?′òμò?ê| | ?′òμò?ê| | ?′òμ?¤ê?

?á′óòμ×ê?ê?£¨?ᤣ? | ?-ê| | ?á°3? | ×¢2á?áê| | éóê| | ×¢2á?°ê|

×¢2á×ê2ú?à1àê| | áê| | ACCA | í3ê| | ?ê| | àí2?1ê| | 1ú?ê?úéóê|

ò?¨?ìê| | ?t¨?ìê| | ?ì1¤3ìê| | ?ì± | ×é?ˉ1¤3ìê| | ?ààí1¤3ìê| | °2è?1¤3ìê|

?êá?1¤3ìê| | òμ1üàíê| | ?D±êê| | ?á111¤3ìê| | ?¨?tê| | ·?μ?2ú1àê| | íáμ?1àê| | ?òíáê|

éè±ààíê| | ·?μ?2ú?-?íè? | í?×ê?1üàíê| | íáμ?μ′úàíè? | ?·?3ó°?ì?àê| | ?·±£1¤3ìê|

3?êD1ê| | 1·?ààíê| | 1·?ìê| | °2èàê| | μ1¤3ìê| | ×¢2á2aê| | ×¢2áá?ê|

?í·×D£?° | êμóμμ | ó¢ó§?° | ×÷′óè? | ?ó?°?D | | ·?ì? | ó·

?§àú| ? ?D D × 3é?íaó?| áù ?°3?ó¢ó? éìó¢ó? 1?12ó¢ó×ê| 1?± ±¨1± ò?DD ?¤èˉ ·¨ μ?ó? ?ìê|?ú| μè èí

1¤3ì|ò¨ ?t?¨ ?ìê| ?ààíê| ×é?ˉê| °2è?ê| ?á11ê| 1àê| ?ì±á| ?ᤠ?á°3? ×¢?á ?-ê| ?°ê|ò§| ?àéú×ê ò?ê| ò?ê| [?ü?à]

è?μ3éê ±¨ è?μ3? è?×?′? ×a?yéê μ3ê·?aê? ?ê?è ?è? ?ìê| μ3¨ ?±1¤ °à?÷è? ?ê?è ?è? ?ìê| ê?óú ?±1¤ °à?÷è?

êμ?° éáêμ?ù ê° D?μ?ìá μ÷2é 1¤×÷×ü?á ˉ ?o °?1ú ?÷ ?éé¥ à?ò? ×aè? ·?2ú 3D°ü ′úàí ?ò ê? 1¤ ?e é ±¤

μ÷?a D-òé ê? ê?òμ ê ×êá?÷ ?ü?àμ?o?£oêμóμμì3 | ?í·×D£?° | ó¢ó§?° | ×÷μμà | μμà | ?ó?°?Dúúμ£o

ê?°é(E) > êμóμμ > 1¤×÷? >

?§?°?2011?ê?§?°?-?§?°?·-?§?°?êé-ó¢ó§?°?-è§?°÷DDòμ1¤×÷?μ?o?:

?ê?è è? ?ìê| ?§D£ ?ì?§ μ?óy òo ò?éú ?¤ê? ?t 1¤?á áa ·à °à?÷è? ò?DD éì3? μê °2è? ò ?óòμ 1 ?á 3é 2 ó×?ù?°

2 éú2ú oó?ú ê? ?±1¤ ?úê? í3 μ?1¤ μ3?± μ3?¨ D?′? μ3?§2? í§2? ?à?μ ?àéú ?§?° ′′òμ 2êé ? Googleìá1?μ?1

§2áó¢ó′?a,2′?íoó?ú

1t·e?à′′,2?ó′,2?ó,Dèìy Dè30ìì,è?μòúá÷à?ó¢ó?!

[2011-01-09]?¤è§?°?êé×ü

[2011-02-21]?¤2011íêD§?ú?§?°?

[2011-02-21]?¤áù?êD§?ú?§?°?

[2011-02-21]?¤D§éúD§?ú?§?°?·?ày

[2011-02-21]?¤D§?úó?§?°?

[2011-02-21]?¤D§?ú′ò

[2011-02-21]?¤áù?êD§?ú?§?°?

[2011-02-21]?¤D§?ú?§?°ê?·

[2011-02-21]?¤D§éúD§?úó?§?°?

[2011-02-21]?¤′ó?§éúD§?ú?§?°?

[2011-01-07]?¤?§?°?

[2011-01-07]?¤êêy?§×÷?§?°?

[2011-01-07]?¤?§?°?[í¨ó?°?]

[2011-01-07]?¤§?°?μòaD?

[2011-01-07]?¤ùè§?°?

[2011-01-07]?¤où?§?°?

[2011-01-07]?¤ó¢ó§?°?

[2011-01-07]?¤?§?°?êé

[2011-01-07]?¤′ó?§?§?°?êé

[2011-01-07]?¤?ìê|?ù?ú?§?°?

[2011-01-07]?¤è§?°?

[2011-01-07]?¤D?§?°?

[2011-01-07]?¤?D?§éú?§?°?

[2011-01-07]?¤′ó?§éúoù?

[2011-01-07]?¤D§êoù?§?°?

[2011-01-07]?¤D§èy?êoùˉ?

[2011-01-07]?¤D?§D£où1¤×÷?

[2011-01-07]?¤3Déúoù?§?°?

[2011-01-07]?¤D§oùˉ?

[2011-01-07]?¤Doù?§?°?

[2011-01-07]?¤toù?§?°?

[2011-01-07]?¤ò?où?§?°?

[2011-01-07]?¤3?ò?où?§?°?

[2011-01-07]?¤3?èyoù?§?°?

[2011-01-07]?¤3toù?§?°?

[2011-01-07]?¤où?§?°?′D′

[2011-01-07]?¤′ó?§éúoù?§?°?

[2011-01-07]?¤?D?§éúoù?

[2011-01-07]?¤D§?ú?§?°?

[2011-01-07]?¤D§?ú1¤×÷?

[2011-01-07]?¤D§?ú?ì?§?

[2011-01-07]?¤ó×?ù?°D§?ú?

[2011-01-07]?¤ó×?ù?°′ó°àD§?ú?

[2011-01-07]?¤D§éúD§?ú?

[2011-01-07]?¤3DD§?ú?

[2011-01-07]?¤3?èyD§?ú?

[2011-01-07]?¤3tD§?ú?

[2011-01-07]?¤3?ò?D§?ú?

[2011-01-07]?¤ó×?ù?°?D°àD§?ú?

[2011-01-07]?¤ó×?ù?°D?°àD§?ú?

[2011-01-07]?¤D§?ú?1í?

[2011-01-07]?¤D§?ú±êó?

[2011-01-06]?¤D§§ê|1¤×÷êò?§?±?§?°?

[2011-01-06]?¤2011D§§ê|1¤×÷êò?§?±?§?°?

[2011-01-06]?¤ò?êù?§?°?±í

[2011-01-06]?¤êù?§?°éú

[2011-01-06]?¤?DD§éúêù?§?°?

[2011-01-06]?¤ó×?ù?°êù?§?°?

[2011-01-06]?¤êùêy?§?§?°?

[2011-01-06]?¤êùàí?§?°?

[2011-01-06]?¤êù?ˉ?§?§?°?

[2011-01-06]?¤èy?êêù?§?°?

[2011-01-06]?¤êêù?§?°?

[2011-01-06]?¤êêù?§?°?

[2011-01-06]?¤êù?§?°°2

[2011-01-06]?¤D§êêùéú§?°?

[2011-01-06]?¤?êμ?êù?§?°?

[2011-01-06]?¤?§?°§·¢?11?·?ì2é?×1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?ê?ü2é′ó?ó?DD?×éàí§?°?

[2011-01-06]?¤?-1üàí?§?o?§éú?á?§?°2?μúò§?ú1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?§éú?á?§?°2?μúò§?ú1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?§éú?á?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤D£§éú?á?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤μú?t?§?úíˉ?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤μúò§?ú?§?°2?1¤×÷?

[2011-01-06]?¤?§?°2°ê1¤×÷?

热门文章